CONDICIONS GENERALS DE COMPRA A DISTÀNCIA PER A PARTICULARS

ORGANIC COTTON COLOURS, S.L.

 

Versió: 1 de juliol 2013

 

0. DADES DE L'EMPRESA I VINCULACIÓ A les PRESENTS CONDICIONS

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la venda dels productes presentats a la web www.organiccottoncolours.com i shop.organiccottoncolours.com per la societat ORGANIC COTTON COLOURS, S.L., c/ Teulera, 138 ,17246 Santa Cristina d’Aro (Girona), Espanya, proveïda de CIF ÉS B-55103915.

En aquest sentit, l'ús d'aquesta pàgina web constitueix l'acceptació d'aquestes Condicions Generals a les quals Vostè queda vinculat.

1. PROCEDIMENT DE LA COMPRA

Durant la realització de la comanda a través de la nostra pàgina web o per telèfon, Vostè haurà de registrar-se emplenant o informant de les seves dades d'identificació, adreça d'enviament i facturació.

Recordi que les dades personals han d'indicar-se amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l'enviament del/s article/s adquirit/s.

A més en el cas que Vostè així ho sol·liciti rebrà per correu electrònic informació sobre la nostra empresa i productes.

La comanda efectuada online es confirma mitjançant clic en el botó “Realitzar Comanda”.

El pagament de la compra es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i Master Card), mitjançant PayPal o transferència.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, una vegada s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el nombre de comanda perquè es pugui en tot moment fer el seguiment del mateix des de l’ordinador.

Així mateix, es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicats.

La no recepció d'aquest missatge pot deure's a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d'escriptura en l'adreça de correu electrònic comunicada. En tots dos casos, és aconsellable que es contacti amb Atenció al Client al telèfon (+34) 972 83 59 95.

Si, al moment de l'emissió de la comanda, el nostre magatzem detecta que no hi ha existències d'algun dels productes inclosos en el mateix, intentarem localitzar la peça. En cas que no sigui possible, el client serà notificat immediatament. A més, l'import de l'article cobrat de més s'abonarà en uns dies.

2. GARANTIA DELS PRODUCTES

Els articles oferts en aquesta pàgina web compleixen amb els requisits de qualitat i garantia dels productes ORGANIC COTTON COLOURS. 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la Botiga Online (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat d’ORGANIC COTTON COLOURS S.L. Tota reproducció parcial o total del contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa d’ORGANIC COTTON COLOURS S.L.

Vostè, reconeix i consent que tot copyright, marca registrada, especialment, la marca FOX FIBRE ® COLORGANIC ®, i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web corresponen a tot moment a ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. o als qui van atorgar llicència per al seu ús.

 

4. MONEDA I IMPOSATS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d'origen i inclouen impostos. 

D'acord amb la legislació vigent, ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. està obligada a carregar l'IVA a totes aquelles comandes amb adreça de lliurament en països membres de la Unió Europea. L'IVA aplicable és el tipus legalment corresponent i depèn del territori de destinació de la seva comanda.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que es disposa en l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris.

Una vegada emplenada l'ordre de compra, i abans de realitzar el pagament de la comanda, es presentarà un resum final identificant el/s article/s adquirit/s i el seu preu total (impostos i transport inclosos).

 

5. TRANSPORT

El transport dels articles comprats en la botiga virtual es realitzarà a través d'una empresa internacional de missatgeria i serà lliurat en un termini aproximat de 2 a 3 dies laborals.

Per evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar a algú al domicili etc.), és indispensable omplir correctament el corresponent formulari essent aconsellable omplir la casella relativa al telèfon de contacte.

El seguiment de les comandes podrà realitzar-se a través de la pàgina web on s'indicarà, en quin lloc es troba la mercaderia fins a la seva recepció definitiva pel client.

 

6. CANVIS I DEVOLUCIONS

El canvi de talla o la devolució per reembossament dels productes comprats podrà realitzar-se per correu ordinari. Tota devolució haurà de realitzar-se en el seu embalatge original i amb el formulari de devolució degudament omplert.

En el cas dels articles de llar que s'hagin confeccionat per encàrrec no s'admeten devolucions. Sempre i quan no hi hagi un defecte de fabricació.

Una vegada rebut/s el/s productes, es verificarà que estiguin en bon estat i es procedirà a enviar la talla requerida si s'hagués sol·licitat devolució per a canvi o sol·licitarà a l'entitat de crèdit corresponent que procedeixi a retrocedir el càrrec en la targeta de crèdit utilitzada si ha estat sol·licitada la devolució per reembolsament. Les despeses d'enviament dels productes, que es desitgin canviar o retornar, per correu o missatger seran per compte del client i en cap cas s'acceptaran devolucions enviades a ports deguts.

En el cas de devolucions realitzades per correu, aconsellem realitzar l'enviament per correu certificat o amb justificant de recepció. En el cas que hagin enviat per error un article diferent al sol·licitat o que la qualitat de l'article enviat no sigui l'adequada, una vegada comprovat l'error o el defecte, se li abonarà la part proporcional dels costos de l'enviament (anada i volta) corresponents a la peça defectuosa prèvia sol·licitud al client de comprovant dels costos de l'enviament de devolució.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals rebudes seran tractats d'acord amb Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant vigent a Espanya. Els usuaris d'aquesta pàgina web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses en el formulari de registre.

Tota la informació facilitada pel client serà utilitzada únicament per processar les comandes de compra, per facilitar la navegació i compra dels articles així com per informar a través de correu, e-mail i/o sms de nous productes, ofertes especials i novetats diverses relacionades amb aquesta pàgina web. ORGANIC COTTON COLOURS S.L. garanteix que les dades facilitades pels clients no seran compartits amb terceres persones.

 

8. DRET LEGAL A DESISTIR DE LA COMPRA

Conforme amb la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan es tracti d'articles de roba interior o articles confeccionats a mida) en qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. En aquest cas, se li *rembolsará el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte.

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. Per favor, retorni l'article usant o incloent el seu embolcall original. No es farà cap *reembossament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha sofert algun dany, per la qual cosa haurà de tenir cura dels productes mentre estiguin en la seva possessió.

 

9. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a través de la pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

 

10. FORÇA MAJOR

ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides per les vendes online, la causa de les quals es degui a esdeveniments que fos del control raonable ("Causa de Força Major") i que inclouran entre uns altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural; Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

 

11. NUL·LITAT PARCIAL

 Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició del Contracte anessin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

12. ACORD COMPLET

Les presents Condicions constitueixen l'acord íntegre existent entre Vostè i ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. en relació amb l'objecte del Contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

 

13. DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. té el dret a revisar i modificar les presents Condicions a qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda.

 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la pàgina web www.organiccottoncolours.com i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per les presents clàusules i per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del municipi de Sant Feliu de Guíxols (Girona).